Thursday, May 18, 2006

梅艷芳 Anita Mui - 胭脂扣
誓 言 幻 作 煙 雲 字
費 盡 千 般 心 思
情 像 火 灼 般 熱
怎 燒 一 生 一 世
延 續 不 容 易
負 情 是 你 的 名 字
錯 付 千 般 相 思
情 像 水 向 東 逝 去
痴 心 枉 傾 注
願 那 天 未 曾 遇

只 盼 相 依
那 管 見 盡 遺 憾 世 事
漸 老 芳 華
愛 火 未 滅 人 面 變 異
祈 求 在 那 天 重 遇
訴 盡 千 般 相 思
祈 望 不 再 辜 負 我
痴 心 的 關 注
人 被 愛 留 住
問 那 天 會 重 遇

0 Comments:

Post a Comment

<< Home